Grantové poradenství

Prostřednictvím grantového poradenství usilujeme především o financování projektů, které realizujeme pro zákazníky v ostatních oblastech naší činnosti. Využijte této příležitosti!

Grantové poradenství

Naše orientace je zejména na podnikatelské subjekty. Pro oblasti činnosti, v kterých působíme, se jedná především o aplikaci 3 níže uvedených dotačních titulů.

ICT v podnicích

Cílem tohoto programu je podpořit konkurenceschopnost malých a středních podniků (MSP) prostřednictvím kvalitativně vyššího využití jejich potenciálu v oblasti pořizování a rozšiřování informačních systémů (IS).

Podporovanými aktivitami například jsou:

 • Projekty zaměřené na zavádění a rozšiřování využití IS při zvyšování vnitřní efektivity podniků
 • Projekty zaměřené na rozvoj a zdokonalování technické infrastruktury a základního programového vybavení

O dotaci mohou žádat MSP s vyjmenovanými OKEČ (většina výrobních organizací). Dotace je poskytována až do výše cca 50 % tzv. uznatelných nákladů. Výše dotace na jeden projekt činí 0,5 – 20 mil. Kč.

Uznatelnými náklady jsou zejména:

 • hmotný majetek a jeho technické zhodnocení – hardware, sítě a ostatní stroje a zařízení, které lze označit za část IS/ICT
 • nehmotný majetek – software, licence, práva duševního vlastnictví (patenty, know-how)

ICT a strategické služby

Cílem tohoto programu ve vazbě na činnost naší firmy je podpora vybraných strategických služeb s úzkou návazností na informační a komunikační technologie, které by měly vést ke snižování nákladovosti procesů a zvyšování efektivity činností v podnicích, a tím přispět ke zvyšování jejich konkurenceschopnosti.

V tomto smyslu je podporovanou aktivitou:

 • Vytváření center sdílených služeb,

přičemž centrem sdílených služeb se rozumí funkčně samostatná jednotka, která přebírá zodpovědnost za řízení, provoz a administraci určité vnitropodnikové funkce. Centrum přebírá a sdružuje výkon těchto funkcí od mateřské firmy a/nebo dceřiných společností ve skupině či od externích zákazníků (outsourcing), pro něž nejsou hlavním předmětem podnikání. Činnosti spojené s výkonem dotčených procesů, se potom pro tuto jednotku stávají hlavním předmětem její aktivity. Jedná se zejména o takové vnitropodnikové funkce jako účetnictví, finance, administrace v oblasti lidských zdrojů, informační systémy, řízení vztahů se zákazníky, s dodavateli, apod.

Dotace je poskytována jako určité procento ze způsobilých výdajů projektu, minimálně však ve výši 1 mil. Kč a maximálně ve výši 100 mil. Kč.

Dotační tituly na vzdělávání

Dotační tituly na vzdělávání jsou vypisovány z různých operačních programů (MPSV, MPO, magistráty, …).

Jejich orientace je vždy v zásadě na rozvoj podnikového vzdělávání směřující k zvyšování konkurenceschopnosti.

Podporovanými aktivitami jsou například:

 • odborné vzdělávání zaměstnanců a zaměstnavatelů zaměřené zejména na prohloubení, rozšíření, zvýšení, obnovení nebo udržení kvalifikace;
 • klíčové (obecné) dovednosti, které zvyšují udržitelnost zaměstnání a zaměstnatelnost na trhu práce (informační technologie, komunikační dovednosti, jazyková příprava apod.);
 • tvorba podnikových vzdělávacích programů pro zaměstnance včetně přípravy podnikových lektorů a instruktorů;

Výše dotace dle jednotlivých titulů je různá – od 1 mil. Kč až do cca 15 mil. Kč. Dotace může být přiznána až do 100 % způsobilých výdajů projektu.

V rámci dotačního poradenství poskytujeme tyto služby:

 • Analýza a výběr vhodného dotačního titulu
 • Zpracování žádostí o podporu
 • Podpora realizační a provozní fáze projektů
↑ Nahoru