Služby strategického managementu

Cílem spektra nabízených služeb v oblasti strategického managementu je vytvoření konceptu celkového chování organizace, které vytvoří předpoklady k získání konkurenční výhody a prosperity.

Služby strategického managementu

Základní strategické aktivity musí směřovat k eliminaci slabých stránek organizace, predikci možných hrozeb, zhodnocování jejich silných stránek a objevování příležitostí.

Strategické řízení

Strategické řízení je souborem metod, postupů a nástrojů k úspěšnému řízení firmy za neurčitosti.

Čím větší nejistota panuje v prostředí konkrétní organizace, tím je strategické řízení potřebnější a úspěšnější. Jeho zvládnutím se zvládá neurčitost a nejistota. A to může být rozhodující konkurenční výhodou.

Strategie se vyznačuje těmito významnými aspekty:

 • Musí existovat a být uskutečňována
 • Musí vytvářet konkurenční výhodu
 • Cílem musí být finanční prosperita
 • Musí být zaměřena k dlouhodobým cílům
 • Musí motivovat

Nabízené služby v rámci strategického řízení:

 • Provádění strategických analýz
 • Definice strategických cílů
 • Příprava na strategickou změnu
 • Předání know-how pro řízení strategické změny
 • Pomoc při realizaci strategické změny

Systém řízení výkonnosti

Systém řízení výkonnosti společnosti je nástroj, který:

 • Mapuje klíčové výkonové parametry všech procesů ve společnosti
 • Strukturuje je do jednotné soustavy, jejímž vrcholem je hodnota společnosti
 • Měří a vyhodnocuje dosažené hodnoty výkonových paramentů ve vazbě na nastavené cíle
 • Nastavuje taková pravidla řízení, aby manažeři odpovědní za řízení daných jednotek byli zainteresováni na zlepšování ukazatelů jejich výkonnosti
 • Motivuje pracovníky k zvyšování efektivnosti

Zavedením důsledného řízení výkonnosti získá organizace nástroj pro implementaci strategie, nástroj pro stálý monitoring výkonnosti procesů sloužící pro podporu operativního rozhodování, zdroj dat pro hodnocení pracovní výkonnosti zaměstnanců.

Současně se dosahuje naprosté transparentnosti v tvorbě hodnoty společnosti a navíc se získává i příležitost k transformaci vnitropodnikové kultury.

Důležitým momentem při řízení výkonnosti je zavedení systému pro monitoring výkonnosti, který je součástí Manažerského informačního systému (MIS) a jež slouží managementu pro podporu rozhodování a řízení.

Nabízené služby v rámci řízení výkonnosti:

 • Vytvoření pravidel řízení výkonnosti
 • Návrh soustavy ukazatelů výkonnosti
 • Aktivizace procesů řízení výkonnosti – nalezení prostoru pro řízení konkrétních ukazatelů, dohledání jejich dat, nastartování procesů plánování, měření a vyhodnocování

Optimalizace organizačních struktur

Cílem optimalizace organizační struktury je sladit strategické cíle společnosti s rolemi, pravomocemi a odpovědností jednotlivých organizačních jednotek a zaměstnanců. S tím přímo souvisí i zavedení systému sledování výkonnosti organizace a určení způsobu spolupráce pracovních skupin a mechanismů ke zvýšení jejich výkonnosti.

Časté problémy jsou v:

 • nedostatku koordinace
 • časté konflikty
 • nejasné vymezení rolí
 • neformální skupiny
 • nesprávné využívání zdrojů
 • neefektivní pracovní postupy nevyhovující současným podmínkám
 • nadměrná závislost na speciálně vytvořených skupinách a týmech

V rámci služby Optimalizace organizačních struktur nabízíme:

 • identifikace a návrh základních klíčových prvků organizační struktury
 • snížení nákladů a zvýšení efektivity fungování společnosti při zachování požadavků na řízení rizik a souladu s platnou legislativou
 • přípravu řešení, která zaručí úspěšnou implementaci nové organizační struktury
 • metodologické know how pro optimalizaci organizačních struktur

Optimalizace procesů

Výkonnost každého podniku závisí na optimálním fungování procesů uvnitř organizace. Bývá obvyklé, že vedení společnosti trpí tzv. „provozní slepotou“ a nedokáže samo identifikovat, že nastavení procesů již nevyhovuje současným požadavkům na efektivní řízení podniku a že je třeba realizovat změnu.

Samotné optimalizaci procesů musí předcházet jejich analýza s identifikací tzv. úzkých míst. Teorie omezení (TOC) říká, že každý reálný proces/systém obsahuje alespoň jedno úzké místo – jedno omezení. Cílem optimalizace procesů je co nejúčinněji eliminovat úzká místa.

V rámci služby optimalizace procesů nabízíme:

 • Identifikaci všech procesů a jejich rozčlenění na klíčové/hodnototvorné, řídící a podpůrné
 • Stanovení vedlejších procesů, případně funkcí a činností, které je možné outsourcovat
 • Odkrytí duplicitních nebo chybějících činností nebo odpovědností, případně vazeb a rozhraní
 • Definici a znázornění odpovědností, definici a optimalizaci vazeb a rozhraní mezi procesy
 • Narovnávání, redesign/reengineering – optimalizaci procesů
 • Stanovení indikátorů žádoucího výkonu procesů (měřitelné cíle, standardy) s možností sledování a vyhodnocování
 • Definici informačního zajištění procesů jako podklad pro analýzu IS/ICT podpory řízení

Výsledkem optimalizace procesů musí být zkrácení časů zpracování všech procesů, zejména hodnototvorných s promítnutím do zvýšení efektivity a produktivity organizace.

Management změn

Nezbytnou součástí správného fungování každé organizace je potřeba kontinuální změny reagující na měnící se vnitřní i vnější prostředí.

Nedostatečná pružnost a adaptibilita, která proces změn mnohdy provází, je způsobena dvěmi obecnými lidskými vlastnostmi, kterými jsou:

 • Obavy z nového/strach ze změny
 • Tendence nevynakládat úsilí spojené s adaptibilitou na změnu

Aby bylo možné změnu v organizaci prosadit, je potřebné porozumět konkrétním důvodům, proč vzniká odpor vůči změnám, obeznámit se s postupy, které ho minimalizují a vytvářejí vysoké šance na úspěšné zvládnutí změny (prezentace změny jako příležitosti).

Naším primárním cílem je zdokonalit a rozvinout schopnosti manažerů firem prosazovat a řídit změny v organizaci.

Součástí poskytovaných služeb v této oblasti je:

 • Vypracování analýzy současné situace firmy
 • Definice firemní kultury a její význam, síla a změna
 • Management změny
  • Pochopení změny
  • Změna jako uplatnění nových myšlenek nebo chování v organizaci
  • Změna jako kontinuální proces
  • Spouštěče změn
 • Přístupy ke strategii a přístupy ke změně
 • Jednotlivé role v řízení změny
 • Odpor ke změně a jeho překonávání
 • Implementace změny
  • Taktika, doba a oblast použití
  • Plánování
  • Stanovení cílů a měření pokroku
  • Vyhodnocení

Změna je jedinou jistotou! Nebojte se změny. Realizovat změny znamená žít!

Risk management

Nedílnou součástí každé podnikatelské a manažerské aktivity, zejména strategického řízení je riziko správného rozhodování, které je v současném světě silně umocňováno prostředím globální ekonomiky a turbulentního podnikatelského okolí.

Řízení rizika proto musí tvořit integrální součást podnikového řízení, aby se tak snížily negativní důsledky případného nepříznivého vývoje.

Risk management představuje proces rozčleněný do 4 návazných a cyklicky se opakujících aktivit, které tvoří identifikaci rizikových faktorů a stanovení jejich důležitosti, stanovení rizika firemních aktivit, přípravu a realizaci opatření na snížení rizika a operativní řízení rizika.

V rámci služeb řízení rizika nabízíme realizaci všech jeho fází:

 • Identifikaci rizikových faktorů a stanovení jejich významnosti
 • Stanovení rizika firemních aktivit, případně podnikatelských projektů
 • Přípravu a realizaci opatření ke snížení rizika
 • Operativní řízení rizika

Krizové řízení

Krizový management je systematickou odezvou na neočekávané události, které v turbulentním podnikatelském prostředí ohrožují finanční a operační stabilitu organizace a stává se stále častěji rutinní součástí manažerské práce.

Krizový management představuje řízení operací v průběhu nastalé krize v rozsahu, v jakém jsou tyto události řiditelné. Je rovněž souborem opatření zacílený na minimalizaci potenciálních škod vzniklých v důsledku krize a často je efektivní jak při preventivní eliminaci hrozící krize tak zvládání následků krize.

Manažerské techniky nezbytné ke zvládání krizového managementu jsou odlišné od těch, které jsou aplikovány pro dynamický rozvoj společnosti.

Proto i dobrý krizový manager nemusí úspěšně zvládat fázi rozvoje společnosti. Ve většině případů je vhodné a doporučuje se, aby pro tyto rozdílné fáze života organizace v ní působily rozdílné manažerské týmy.

Pro manažerské postupy v krizových situacích jsou doporučeny tyto kroky:

 • Predikce krizové situace
 • Tvorba krizových plánů
 • Vytváření krizových týmů s interdisciplinárním zaměřením
 • Zabezpečení informačních toků
 • Nastavení relevantní interní a externí komunikace
 • Sanační cíle musí být konzistentní se strategií společnosti
 • Veškerá opatření musí být zvažována v komplexním pohledu
 • Psychologická příprava na zvládání krize
 • Uvažovat o krizi jako o příležitosti

V rámci služby krizového řízení nabízíme:

 • Identifikace a příčiny krize
 • Stanovení krizové strategie
 • Vypracování krizových plánů
 • Realizace krizových plánů
 • Zainteresovanost pouze na konečném výsledku
↑ Nahoru